top of page

Ogólna klauzula informacyjna Nacomi Group Sp. zo.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Nacomi Group Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice, zwana dalej: „Administratorem”. Możecie się Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: biuro@nacomigroup.pl lub pod numerem telefonu sekretariatu: 33 821 92 15.

 

2. Możecie się Państwo również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: iod@nacomi.pl

 

3. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadań Spółki określonych przepisami prawa oraz umowami, w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

4. Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

 • Realizacją przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnieniem przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa;

 • Wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęciem działań prowadzących do zawarcia umowy;

 • Wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;

 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym m.in.: obsługa korespondencji, monitoring wizyjny) lub przez stronę trzecią, lub gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • Wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w określonym celu i zakresie.

 

5. Cele przetwarzania danych osobowych to w przypadku:

 • Klientów i osób podejmujących współpracę ze Spółką – działania informacyjne, promocyjne, reklamowe i handlowe, sprzedaż i lokowanie produktów, współpraca vendingowa;

 • Pracowników – realizacja prawnych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, a także umożliwienie skorzystania z przywilejów socjalnych, oferowanych pracownikom i członkom ich rodzin;

 • Byłych pracowników – emerytów i rencistów oraz osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych / przedemerytalnych, którzy bezpośrednio przed przejściem na ww. świadczenie byli zatrudnieni w Spółce oraz ich współmałżonkom;

 • Kandydatów do pracy – prowadzenie rekrutacji na określone stanowiska pracy w Spółce;

 • Stażystów i praktykantów – organizacja i prowadzenie stażów specjalistycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, studentów i innych osób;

 • Kontrahentów, z którymi Spółka zawiera umowy na realizację dostaw / usług / robót budowlanych – realizacja przedmiotu umowy;

 • Pracowników firm zewnętrznych, wykonujących prace na terenie i na zlecenie Spółki – realizacja umów na wykonanie dostaw / usług / robót budowlanych;

 • Wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez Spółkę (w uzasadnionych przypadkach także ich pracowników) – prowadzenie postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia;

 • Osób działających na szkodę Spółki lub zgłaszających roszczenia wobec Spółki – prowadzenie postępowań dotyczących odszkodowań, korzystanie ze środków ochrony prawnej;

 • Dokumentów zawierających dane osobowe – ich stosowne archiwizowanie.

 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 5, odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej (np. Policja, Sąd, Prokuratura), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie tj. m.in. podmioty świadczące obsługę prawną Spółki

 

7. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny od realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy.

 

8. Dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 

9. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane osobowe są przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony głównie na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

10. W zakresie przewidzianym przepisami prawa każda osoba ma prawo do żądania od Administratora wglądu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

11. Podanie danych osobowych może nastąpić na podstawie zgody, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a dane nie zostaną podane, Spółka nie będzie mogła zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny lub kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a dane nie zostaną podane, spowoduje to niemożność wykonania i realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków lub spowoduje to niemożność zawarcia przedmiotowej umowy.

 

12. Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, od opiekuna prawnego tej osoby lub pozyskiwane w inny sposób, w szczególności na podstawie przepisów prawa od podmiotów uprawnionych lub z rejestrów publicznych.

 

13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

bottom of page