top of page

Ogólne Warunki Współpracy

PREAMBUŁA

1. Niniejsza umowa ma na celu zapewnienie przejrzystej współpracy i równego traktowania wszystkich kontrahentów bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz obszar geograficzny i polityczny na jakim operuje dany kontrahent. Niniejsze regulacje mają na celu zapewnić rozwój prezentowanych marek i ukształtowanie ich w świadomości klientów finalnych jako towaru wysokiej jakości a także budującego ich świadomość jako konsumentów co do składów i działania. Z uwagi na międzynarodowy status produktów NACOMI GROUP Sp. z o.o., zawsze dokłada wszelkich starań aby produkt spełniał wszelkie wymagania prawne na terytorium docelowym nawet jeśli kontrahent operuje poza obszarem państw członkowskich.

2. Istotnym jest aby klient finalny będący konsumentem dostrzegał estetykę produktu adekwatną do jakości i ceny, a także był świadomy składu i działania produktów.

3. Warunek ten może zostać zachowany jedynie przy przejrzystych warunkach współpracy pomiędzy Producentem a Kontrahentami, które muszą bazować na wzajemnym zaufaniu i uczciwości nie zależnie od obszaru działania Kontrahenta.

4. Wytyczne określone w § 7 niniejszego regulaminu mają na celu zapewnienie standardu handlowego.

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży hurtowej produktów NACOMI GROUP Sp z .o.o., jest kierowany wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Marki handlowe – wszystkie marki handlowe należące Nacomi Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach, ul. Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice, NIP: 5532518964, KRS:0000569456– dalej zwany „PRODUCENTEM”.

3. „KONTRAHENT”. Ilekroć w regulaminie mowa o kontrahencie rozumieć należy osobę lub podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nabywający produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością handlową bądź zawodową  nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 385 (5) Kodeksu Cywilnego

4. Przez „PRODUKT” lub „PRODUKTY” rozumieć należy kosmetyki produkowane przez PRODUCENTA oraz towary handlowe dostępne w ofercie PRODUCENTA.

5. Złożenie zamówienia jednoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu. Składający zamówienie oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, czego potwierdzeniem jest złożenie zamówienia.

6. Złożenie zamówienia przez kontrahenta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

7. Rażące naruszenie zasad regulaminu przez kontrahenta może być powodem odmowy realizacji kolejnych zamówień i zakończeniem współpracy.

 

 

§2 ZAMÓWIENIE

1. Zamówienie składane jest przez kontrahenta za pośrednictwem formularza dostarczonego do działu handlowego PRODUCENTA

2. KONTRACHENT zobowiązany jest do podania numeru telefonu, adresu mail, nazwy przedsiębiorstwa oraz numeru NIP. Zamówienia bez podanego danych nie będą realizowane.

3. Zamówienia wymagające potwierdzenia bądź sprecyzowania muszą zostać potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Producent zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku, gdy:

  • W ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia nie ma możliwości telefonicznego lub drogą elektroniczną skontaktowania się z zamawiającym,

  • W ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono kwoty przedpłaty (dotyczy tylko przy zamówieniach z płatnością przelewową na konto spółki.),

  • Dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe lub błędne,

  • 5. Zamówienia są przyjmowane każdego dnia drogą elektroniczną.

5.Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym.

6. Zamówienia realizowane są w terminie od 2 do 7 dni roboczych w zależności od wielkości zamówienia i dostępności poszczególnych produktów.

7. Producent zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji jeśli zamówienia przekracza stany magazynowe utrzymywane dla danego produktu. O fakcie tym PRODUCENT zobowiązany jest zawiadomić KONTRAHENTA i przedstawić przewidywany termin realizacji.

8.  Jeżeli zamówienia nie będzie mogło tylko częściowo zrealizowane strony ustalą indywidualny sposób realizacji zamówienia.

  • Zamówienia realizowane jest poprzez: odbiór osobisty w siedzibie producenta w terminie  wcześniej ustalonym,

  • Z pośrednictwem firmy kurierskiej.

9. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane z winy firm transportowych dostarczających zakupiony towar.

10.  W przypadku nie odebrania przesyłki producent ma prawo żądać i dochodzić poniesionych kosztów związanych z zamówieniem i wysyłką.

11.  Zamówienia powyżej 500,00 netto zgodnie z indywidualnymi cenami zakupu dostarczane są na terenie Polski na koszt producenta.

12. Producent zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia na każdym etapie jeżeli nie odnotuje wpłaty na konto za poprzednie zamówienie.

§3 REKLAMACJA

1. W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków towarowych lub uszkodzeń powstałych w czasie transportu, zgłoszenie jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.

2. Odbierając towar kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy transportowej protokołu oraz przeslanie zdjęć poglądowych uszkodzonej przesyłki i produktów.

4. W razie nieuzasadnionej reklamacji koszty obsługi, oględzin i dostarczenia towaru do producenta, ponosi kontrahent.

5. Rozkład ciężaru ryzyka  w przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres kontrahenta za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez kupującego bądź też odbierany własnym transportem kontrahenta bezpośrednio z magazynu następuje przejście na kontrahenta korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru z magazynu producenta.

6. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu i na rzecz KONTRAHENTA musi posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę uprawnioną do reprezentacji kontrahenta.

7. Kontrahent ma obowiązek dokonać niezwłocznej kontroli odbieranego towaru w zakresie zgodności z  zamówieniem, ilościowym i jakościowym.

8. Reklamacja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, nienależytym składowaniem, wystawieniem na czynniki atmosferyczne bądź inne za które producent odpowiedzialności nie ponosi.

§6 TAJEMNICA SPRZEDŻY

1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w  tajemnicy wszelkich informacji dotyczących indywidualnych ustaleń w szczególności cen zakupów, sposobów dostawy, indywidualnie wynegocjowanych terminów płatności oraz wszelkich działań związanych z ruchem przedsiębiorstwa producenta o których dowiedział się w związku z realizacją zamówień i współpracy.

2. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji mogących naruszać dobre imię producenta np. związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

3. Zabrania się upubliczniania wszelkich pism, wiadomości, nagrań rozmów dotyczących ustaleń.

§7 DALSZA ODSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 

1. Kontrahent zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich warunków dalszej odsprzedaży z należytą starannością i na własne ryzyko.

2. Dalsza odsprzedaż produktów jest możliwa na terenie Unii Europejskiej:

  • Klientom detalicznym bez ograniczeń

  • Podmiotom gospodarczym prowadzących sprzedaż przez Internet na terenie Rzeczpospolitej,

  • Podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność niezrzeszonych w sieciach dystrybucji i sprzedaży bądź  zrzeszających do 9 sklepów lub prowadzących działalność za pośrednictwem nie więcej niż 9 sklepów stacjonarnych,

  • Siecią aptecznym na terytorium Rzeczpospolitej,

3. Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować producenta jeżeli jego ilość stacjonarnych punktów sprzedaży niebędącą aptekami przekroczy liczbę dziewięciu.

4. Wyłączenie §7 pkt 2 jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie indywidualnego porozumienia,

5. Dalsza odsprzedaż PRODUKTÓW podmiotom gospodarczym prowadzących działalność na terenie Państw członkowskich UE oraz Państw trzecich możliwa jest wyłącznie na podstawie indywidualnego porozumienia.

6. Kontrahent zobowiązany jest do estetycznego i należytego eksponowania produktów.

7. Kontrahent zobowiązany jest do regularnego sprawdzania daty ważności produktu zalegającego w sklepie bądź magazynie kontrahenta.

8. Kontrahent powinien zapoznać się ze składem produktów, znać ich działanie i zastosowanie a nadto przeszkolić swój personel w tym zakresie.

9. Kontrahent dokonujący dalszej odsprzedaży powinien dokonywać wszelkich czynności z poszanowaniem przepisów prawa krajowego i wewnątrzwspólnotowego to w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów a także postępować zgodnie z dobrymi obyczajami  i przyjętą praktyką rynkową.

10. Kontrahent powinien wystrzegać się stosowania cen dumpingowych oraz o rażąco zaniżonej bądź zawyżonej marży.

§8 MARKETING I WSPARCIE

1. PRODUCENT zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji dotyczących produktu. Nie stosuje się do procesu technologicznego produkcji oraz informacji stanowiących bądź mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. PRODUCENT  zobowiązany jest do przekazania informacji dotyczących składu i działania produktu a także działania poszczególnych składników celem poprawienia jakości i obsługi sprzedaży.

3. PRODUCENT dobrowolnie udostępna kontrahentowi do dalszego wykorzystywania opisy a także w inne materiały przygotowane przez PRODUCENTA na potrzeby dalszej odsprzedaży.

4. PRODUCENT może prośbę KONTRAHENTA odpłatnie bądź nieodpłatnie udzielić wsparcia marketingowego jeśli wsparcie takie jest przewidziane w danym okresie czasu lub dla danego produktu np. poprzez dostarczenie katalogów, ulotek bądź próbek

5. Zabrania się, organizowania wszelkich akcji reklamowych i materiałów reklamowych produktów marek producenta mogących naruszać dobre imię marki a także razić uczucia religijne, etniczne bądź  naruszające dobre obyczaje reklamy.

6. Kontrahent ma prawo korzystać z logo marki oraz materiałów graficznych dostępnych na stronie producenta na potrzeby dalszej odsprzedaży produktów producenta.

§9 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych jest Nacomi Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach, ul. Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice, NIP: 5532518964, KRS:0000569456, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

2. KONTRAHENT wyraża bezterminową zgodę na przekazanie swoich danych osobowych przez Nacomi Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach, ul. Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice, NIP: 5532518964, KRS:0000569456, do innych podmiotów kapitałowo bądź osobowo powiązanych, w wyłącznie w celach marketingowych.

3. Na podstawie niniejszego regulaminu sprzedaży hurtowej oraz umów indywidualnych, kontrahent wyraża zgodę, aby Nacomi Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach, ul. Ziołowa 29, 43-365 Wilkowice, NIP: 5532518964, KRS:0000569456przetwarzał oraz wykorzystywał  do celów własnego marketingu prowadziła w stosunku do niego badania, przetwarzała i wykorzystywała jego dane osobowe, których udzielił NACOMI GROUP Sp. z o.o., między innymi na podstawie sporządzenia bazy danych klientów. Kontrahent wyraża zgodę na przesyłanie przez producenta, w ramach podjętych działań reklamowych, niezamówionych ofert za pomocą poczty elektronicznej lub w inny porównywalny sposób przesyłania danych.

4. Zgodę klient może w dowolnym czasie odwołać.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCĄCE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2024 r.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną dostarczone przez opiekuna drogą elektroniczną.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich doręczenia w sposób określony w ust. 3.

5. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać wyłączone w całości lub części na podstawie indywidualnej umowy bądź innych ustaleń stron zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

7. Wszelkie spory wynikłe w ramach współpracy pomiędzy kontrahentem a producentem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby PRODUCENTA.

8. W razie  wątpliwości oraz zapytań dotyczących ustaleń indywidualnych kontakt w pierwszej kolejności należy podjąć z opiekunem handlowym reprezentującym PRODUCENTA.

bottom of page